สื่อและรางวัลรับรอง


ผลงานและการรับรองจากสื่อต่างๆของ findme

 
UploadImage  UploadImage
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในโครงการซอฟแวร์ดีมีนวัตกรรม ชื่อโครงการ Upbean Learning Platform
และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 
UploadImage

รางวัลโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับมาตราฐาน การประกันคุณภาพในระดับดีมาก
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

UploadImage